Tovább a tartalomhoz

Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi Nyilatkozat és Adatkezelési Tájékoztató

 1. BEVEZETÉS

www.deluzzo.hu (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője, a Deluzzo Kft. (Székhely: 1162 Budapest, Csömöri út 336. Cégjegyzékszám: 01 09 333933, Adószám: 26592125-2-42, a továbbiakban: Adatkezelő ), mint Adatkezelő jelen Adatvédelmi Nyilatkozat és Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) közzétételével ismerteti az adatkezelésére vonatkozó elveit, melyeket az Adatkezelő magára nézve kötelező érvényűnek ismer el. Az Adatkezelő minden tőle ésszerűen elvárható intézkedést megtesz az általa kezelt személyes adatok biztonsága érdekében.

A Deluzzo Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által üzemeltetett www.deluzzo.hu honlapjait kiszolgáló szerverek a Shopify Inc. (szerverszolgáltató neve: Shopify Inc.; székhelye: 150 Elgin Street, Suite 800, Ottawa, ON K2P 1L4, Canada; elérhetőségei: weboldal: shopify.com, kapcsolatfelvétel: https://www.shopify.com/contact ) szolgáltatónál kerültek elhelyezésre.

Kérjük, hogy Weboldalunk használata előtt szíveskedjen elolvasni a jelen Tájékoztatót, mely közérthető módon tartalmazza, miként kezeljük személyes adatait!

A Tájékoztatóban az Adatkezelő egyértelműen és részletesen tájékoztatja az érintetteket az adatok kezelésével kapcsolatos minden fontos tényről.

Az adatkezelés megkezdése előtt Tájékoztatjuk Önt arról, az adatkezelés minden esetben az érintett hozzájárulásán alapul. A Weboldalon történő regisztrációjával, a Weboldal használatával, megrendelése feladásával és hírlevelünkre történő feliratkozásával Ön, mint Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az Ön személyes adatait jelen Tájékoztató keretein belül, a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően kezelje, és a jelen dokumentumban rögzített terjedelemben, módon és időtartamban felhasználja.

 1. AZ ADATKEZELÉS NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE

A Deluzzo Kft., mint Adatkezelő a személyes adatok kezelésének nyilvántartásba vételét kérelmezte a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: NAIH, vagy Hatóság).

A Hatóság az adatkezelést az alábbi adatkezelési nyilvántartási számon vette nyilvántartásba:

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-131386/2017

 1. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK
 • A Felhasználók személyes adataik kezelésének szabályait tartalmazó hatályos jogszabály: 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.).

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban használt fogalmak jelentése a 2011. évi CXII. törvény 3. §-ban rögzített „Értelmező rendelkezések” figyelembevételével, különös tekintettel a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) szerint az alábbiak:

 1. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés
 2. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy
 3. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja
 4. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése
 5. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges
 6. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik
 7. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége
 8. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval
 9. információs társadalommal összefüggő szolgáltatás: elektronikus úton, távollevők részére, rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője egyedileg fér hozzá
 10. elektronikus kereskedelmi szolgáltatás: olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt és az értékpapírt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket -, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban együtt: áru) üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele.
 11. felhasználók köre: Felhasználó egyaránt az oldalon regisztrált, valamint a nem regisztrált, de a Weboldal szolgáltatásait igénybe vevő, rendelést leadó, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy. 
 1. JOGSZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat elkészítése során, valamint a Felhasználók személyes adatainak kezelésekor az Adatkezelő a mindenkor hatályos magyar jogszabályok maradéktalan betartásával, és a vonatkozó uniós normák figyelembevételével jár el.

Az Adatkezelő a Tevékenység során az alább meghatározott személyes adatok vonatkozásában adatkezelőként jár el és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Tájékoztató tartalmát. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Tevékenységgel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen Tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az Adatkezelő elkötelezett az Érintettek személyes adatainak védelmében, és kiemelten fontosnak tartja az Érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait kizárólag az Európai Unió területén kezeli és a jelen Tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozókon kívüli személyeknek nem továbbítja.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot a Tájékoztató megváltoztatására, amelyről a hatályos jogszabályoknak megfelelő tájékoztatást ad.

Amennyiben kérdése merülne fel a Tájékoztatóhoz kapcsolódóan, kérjük, az ugyfelszolgalat@deluzzo.hu e-mail címen írjon nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

Az Adatkezelő különösen az alábbi jogszabályokban előírtakat tartja szem előtt az adatkezelés során:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – (Ptk.)
 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – (GDPR)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a) (Reklámtv.)
 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

Magyarország Alaptörvénye (Szabadság és felelősség, VI. cikk)

 1. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy a lehető legszükségesebbre korlátozza az általa végzett személyes adatkezeléseket, ugyanakkor a Tevékenységgel összefüggő szolgáltatások következtében bizonyos személyes adatok kezelése elkerülhetetlen. Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az Érintett hozzájárulásának beszerzése. Az Adatkezelő a kezelt személyes adatok valódiságáért felelősséget nem vállal! A szolgáltatott személyes adatokért a felelősség kizárólag a Felhasználót terheli. 

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét képezik az alábbiak: 

 • Név (Vezetéknév, Keresztnév, Cég neve és adószáma)
 • Cím (Utca, házszám, emelet, ajtó, város, ország, irányítószám)
 • Telefonszám
 • E-mail cím
 1. HÍRLEVÉL

Természetes személynek, mint a hírlevelünk címzettjének elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján hírlevelet kizárólag akkor küldünk, ha ahhoz a hírlevél címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult, a hírlevélre feliratkozott.

A kezelt adatok köre: A hírlevélre önkéntesen, kifejezett hozzájárulása alapján feliratkozott Felhasználó alábbi adatait kezeli az Adatkezelő: Név (Vezetéknév, Keresztnév, Cég neve, Cég adószáma), E-mail cím, telefonszám.

A felhasználás célja: Marketing tartalmú elektronikus levél küldése (hírlevél) elektronikus úton a hírlevélre önkéntesen, kifejezett hozzájárulás alapján feliratkozott Felhasználók részére; a Felhasználók tájékoztatása aktualitásokról, ajánlatokról, marketing célú akciókról.

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő a hírlevélre önkéntesen feliratkozó felhasználó fent nevesített személyes adatait a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli, ennek hiányában az adatok felvételétől számított 10 évig.

Visszavonó nyilatkozat: Tájékoztatjuk Önt, hogy a hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét és minden egyéb személyes adatát töröljük, és részére hírlevelet a továbbiakban nem küldünk.

A visszavonó nyilatkozat megtételére mind postai úton, mind pedig elektronikus levél útján lehetőséget biztosítunk úgy, hogy a nyilatkozatot tevő személy egyértelműen azonosítható legyen.

Felhasználó hozzájárulását bármikor, ingyenesen, írásban az alábbi módokon vonhatja vissza:

 • E-mailben: ugyfelszolgalat@deluzzo.hu
 • Postai úton levélben: Deluzzo Kft. 1044 Budapest, Váci út 40. 5.épület Deluzzo

Az Adatkezelő a hírlevélre önkéntesen, kifejezett hozzájárulás alapján feliratkozott Felhasználók személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át. 

Az Adatkezelő az általa rögzített személyes adatokat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően kezeli és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adhatja át.

 1. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK CÉLJA ÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés célja:

Az adatok kezelésének célja az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások Felhasználók általi igénybevételének, és az Adatkezelő általi teljesítésének lehetővé tétele, a termékértékesítés nyomon követése, a Felhasználó azonosítása, valamint annak lehetővé tétele, hogy a Felhasználó a rendeléséről tájékoztatást kapjon.

A Weboldal szolgáltatásainak igénybevétele regisztrációhoz, illetőleg személyes adatok megadásához kötött. A szolgáltatás igénybevételével és a Weboldalon történő regisztrációval a Felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy az Adatkezelő személyes adatait kezelje. Személyes adatait a Felhasználó önkéntesen, jelen Tájékoztató ismeretében bocsájtja az Adatkezelő rendelkezésére.

Az Adatkezelés jogalapja és módja:

A Weboldalon történő regisztráció során, valamint a szolgáltatás igénybevétele folytán történő személyes adatok rögzítése és kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul.

Ezen hozzájárulást a Felhasználó a Weboldalon történő rendelés leadásával, regisztráció elvégzésével adja meg.

A Felhasználó, ha szolgáltatás igénybevétele során harmadik, természetes személy személyes adatait teszi hozzáférhetővé, szavatol azért, hogy a hozzáférhetővé tett személyes adatok kezeléséhez az érintett hozzájárulását jogszerűen beszerezte.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezése hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az Adatkezelő, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából - ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll - további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 1. AZ ADATKEZELÉSRE ÉS AZ ADATFELDOLGOZÁSRA JOGOSULT SZEMÉLY

A személyes adatok kezelésére és feldolgozására jogosult személy a Deluzzo Kft. (Székhely: 1162 Budapest, Csömöri út 336., Cégjegyzékszám: 01 09 333933, Adószám: 26592125-2-42, a továbbiakban: Adatkezelő), mint Adatkezelő. A feldolgozásra kerülő személyes adatokat az Adatkezelő mindenkori törvényes képviselője(i), alkalmazottai/ megbízottai/közreműködői ismerhetik meg. Az adatkezelő személyes adatot harmadik személyek részére nem ad át, kizárólag abban az esetben, ha az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul.

 1. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A Felhasználó hozzájárulása alapján megadott személyes adatokat az Adatkezelő az adatkezelés céljának megvalósulásáig, illetőleg a Felhasználó hozzájárulása visszavonásáig kezeli. Az Adatkezelő a Felhasználó regisztrációja során megadott személyes adatait a Weboldal igénybevételének megszűnéséig, így különösen a regisztráció törléséig kezeli.

Az Adatkezelő a felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. / 2011. évi CXII. törvény 6. § ( 5) /

Az Adatkezelő a Felhasználó által megadott személyes adatokat a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési időn belül őrzi meg és kezeli.

 1. ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATOK ÖSSZEKAPCSOLÁSA

Az Adatkezelő nem ad el, nem ad bérbe és semmilyen formában nem bocsájt rendelkezésére a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat, illetve információkat más cégnek, magánszemélynek, kivéve a számviteli kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatást.

Az Adatkezelő a tőle elvárható módon gondoskodik az adatok megfelelő biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az adatvédelmi szabályok és elvek érvényre juttatását garantálják és a személyes adatok biztonságát elősegítik.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Felhasználókat arról, hogy az Adatkezelő személyes adatot kizárólag az érintett hozzájárulásával továbbít harmadik személynek vagy személyeknek.

Szállítás:

A Felhasználó a Weboldal által nyújtott szolgáltatások igénybevételével, és az ezen szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, fentiekben rögzített személyes adatai megadásával kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait a Társaság a termékek kiszállítását végző szállító cég Fürgefutár.hu Kft., a DPD Hungária Kft. és a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. részére továbbítsa.

Jelen szakaszban tájékoztatjuk Önöket az adattovábbítással létrejövő adatkezelések körülményeiről:

Az adatkezelő személye: cégnév: Fürgefutár.hu Kft., adószám: 22966331-2-43, cégjegyzékszám: 01-09-946845 (a továbbiakban: Fürgefutár.hu Kft.)

Az adatkezelő elérhetőségei: székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 35. II. emelet, e-mail: ugyfelszolgalat@furgefutar.hu

Az adattovábbítás jogalapja: az érintett hozzájárulásán alapul.

A kezelt adatok köre: Név (Vezetéknév, Keresztnév, Cég neve) , Cím (Utca, házszám, emelet, ajtó, város, ország, irányítószám), Telefonszám, E- mail cím.

Az adattovábbítás célja: A Felhasználó által megrendelt termékek kiszállítása, valamint az ezzel kapcsolatos ügyintézés és kapcsolattartás lehetővé tétele.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, illetőleg a Felhasználó hozzájárulása visszavonásáig kezeli, ennek hiányában az adatok felvételétől számított 10 évig. 

A fentiekben rögzített adattovábbítás esetén az Adatkezelőnek Fürgefutár.hu Kft. minősül, a Felhasználók a személyes adatok kezelésével kapcsolatos ügyekben közvetlenül a Fürgefutár.hu Kft.-hez fordulhatnak, a Fürgefutár.hu Kft. jelen szakaszban megadott elérhetőségein. 

Számlázás

A Felhasználó a Weboldal által nyújtott szolgáltatások igénybevételével, és az ezen szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, fentiekben rögzített személyes adatai megadásával kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait a Társaság a számlázást végző partner Billingo Technologies Zrt. cég részére továbbítsa.

Jelen szakaszban tájékoztatjuk Önöket az adattovábbítással létrejövő adatkezelések körülményeiről:

Az adatkezelő személye: cégnév: Billingo Technologies Zrt., adószám: 27926309-2-41, cégjegyzékszám: 01-10-140802 (a továbbiakban: Billingo)

Az adatkezelő elérhetőségei: székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. 3. em., e-mail: hello@billingo.hu

Az adattovábbítás jogalapja: az érintett hozzájárulásán alapul.

A kezelt adatok köre: Név (Vezetéknév, Keresztnév, Cég neve), Adószám, Cím (Utca, házszám, emelet, ajtó, város, ország, irányítószám), Telefonszám, E- mail cím.

Az adattovábbítás célja: A Felhasználó által megrendelt termékek kifizetését igazoló bizonylatok elkészítése, valamint az ezzel kapcsolatos ügyintézés és kapcsolattartás lehetővé tétele.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, illetőleg az adatok felvételétől számított 10 évig. 

A fentiekben rögzített adattovábbítás esetén az Adatkezelőnek Billingo minősül, a Felhasználók a személyes adatok kezelésével kapcsolatos ügyekben közvetlenül a Billingohoz fordulhatnak, a Billingo jelen szakaszban megadott elérhetőségein. 

Bankkártyás fizetés

A Felhasználó a Weboldal által nyújtott szolgáltatások igénybevételével, és az ezen szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, fentiekben rögzített személyes adatai megadásával kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy fizetési adatait a Társaság a bankkártyás fizetést kiszolgáló partner Stripe Payments Europe, Limited. cég részére továbbítsa.

Jelen szakaszban tájékoztatjuk Önöket az adattovábbítással létrejövő adatkezelések körülményeiről:

Az adatkezelő személye: cégnév: Stripe Payments Europe, Limited., adószám: IE 3206488LH, (a továbbiakban: Stripe)

Az adatkezelő elérhetőségei: székhely: The One Building 1 Grand Canal Street Lower Dublin 2 Co. Dublin, Ireland, e-mail: support@stripe.com

 

Az adattovábbítás jogalapja: az érintett hozzájárulásán alapul, amennyiben bankkártyával fizet.

A kezelt adatok köre: Név (Vezetéknév, Keresztnév, Cég neve), Adószám, Cím (Utca, házszám, emelet, ajtó, város, ország, irányítószám), Telefonszám, E- mail cím, fizetési adatok

Az adattovábbítás célja: A Felhasználó által megrendelt termékek kifizetését végrehajtása és ellenőrzése, valamint az ezzel kapcsolatos ügyintézés és kapcsolattartás lehetővé tétele.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, illetőleg az adatok felvételétől számított 10 évig. 

A fentiekben rögzített adattovábbítás esetén az Adatkezelőnek Stripe minősül, a Felhasználók a személyes adatok kezelésével kapcsolatos ügyekben közvetlenül a Stripehoz fordulhatnak, a Stripe jelen szakaszban megadott elérhetőségein. 

 1. „COOKIE”-K

Weboldalunk a Felhasználó egyénre szabott kiszolgálása, és a kényelmi funkciók érdekében kis adatcsomagokat, ún.„cookie”-kat helyez el és olvas vissza böngészője küzreműködésével. A „Cookie”-k használata esetén ennek keretében a Weblapra történő látogatásakor a látogatás időpontja, a Felhasználó böngészőjének adatai, IP címe valamint a használt operációs rendszer és a nyelvi beállítások naplózásra kerülnek. Ezen adatokat az Adatkezelő nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag statisztikai kimutatások célját szolgálják.

A sütiket Ön bármikor törölheti saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők „Eszközök/Beállítások” menüjében az „Adatvédelem” beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség. Pontosabb iránymutatást az alábbi, biztonságos online kommunikációról szóló honlapon kaphat:

Európai Interaktív Digitális Reklámszövetség: http://www.youronlinechoices.com/hu/

11.1 Oldal működéséhez elengedhetetlen cookiek

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek

Adatkezelés célja: A honlap megfelelő működésének biztosítása

_ab

_orig_referrer

_secure_session_id

Cart

cart_sig

cart_ts

checkout_token

Secret

Secure_customer_sig

storefront_digest

cookieconsent_status

cookieconsent_preferences_disabled

11.2 Statisztikai célú cookiek

Adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása

Adatkezelés célja: Információ gyűjtése arról, hogyan használják látogatóink a weboldalt.

_shopify_fs

_shopify_s

_shopify_sa_t

_shopify_uniq

_shopify_visit

_shopify_y

_y

tracked_start_checkout

_ga

_gat

__atuvc

__atuvs

__atuvc

__utma

 

11.3. Célzó és hirdetési cookiek

Adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása

Adatkezelés célja: Releváns hirdetések megjelenítése azonosító létrehozása és tárolása

_gads

IDE

_s

collect

GPS

PREF

BizoID

_fbp

_fbc

__adroll

__adroll_v4

__adroll_fpc

__ar_v4

11.4. Funkcionális cookiek

Adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulás

Adatkezelés célja: Ezek a sütik lehetővé teszik weboldalunk számára, hogy további funkciókat és személyes beállításokat kínáljon.

_gid

__cfduid

A holnap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését a Google Analytics beépülő mérőkódjával külső szolgáltatóként a Google segíti.

A Google Analytics sütik kezelésének jogalapja az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről 2002/58/EK irányelv 5. cikk (3) bekezdése, illetőleg az Ön hozzájárulása, amelyet az internetes böngésző megfelelő beállításaival ad meg vagy von vissza.

A Google Analytics sütik funkciója: a Google Analytics a sütijeivel a honlap üzemeltetőjét segíti abban, hogy a honlap használatáról megtudja a legfontosabb információkat és ezekből következtetéseket vonjon le a honlap fejlesztése érdekében. Ezek a sütik anonim formában gyűjtik az információkat (pl. a látogatások számát, mely oldalról érkezett a felhasználó, és mely oldalakat látogatta meg), anélkül, hogy a felhasználót azonosítanák.

A Google Analytics sütikre vonatkozó részletes adatkezelési tájékoztatás az alábbi honlapokon érhető el:

Harmadik személyek beépülő moduljai

Cégnév

Terméknév

Cél

Kezelt és továbbított adatok

Google Ireland Limited

Google Analytics

Webanalitika

Látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok

 

 

 1. FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAIK, JOGÉRVÉNYESÍTÉSI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

A Felhasználónak lehetősége van az Adatkezelőnél személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérnie, ezen kívül a Felhasználó kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését, vagy zárolását.

A Felhasználó bármikor jogosult írásban, az Adatkezelő által a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban megjelölt elérhetőségein tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, reá vonatkozó személyes adatokról, valamint ugyanígy bármikor kérelmezheti azok módosítását. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a kért tájékoztatást.

Amennyiben a Felhasználó írásban kérelmezi, az Adatkezelő tájékoztatást nyújt részére a Felhasználó Adatkezelő által kezelt, illetve – ha van ilyen- az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól. 

Az Adatkezelő ezen kívül, ilyen irányú kérelem alapján írásban tájékoztatást nyújt az általa kezelt személyes adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy postai úton érkező kérelem esetén az Adatkezelőnek abban az esetben nyílik rá módja, hogy a postai úton érkező levelekre, írásban, postai úton megküldje válaszát a Felhasználó részére, ha a Felhasználó a válaszadás céljából postacímét kérelmén feltünteti.

A (4) bekezdésben foglalt tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére, az Adatkezelőhöz címzett írásbeli megkereséssel, az Adatkezelő lentiekben megadott elérhetőségein.

Felhasználó az alábbi elérhetőségeken jogosult a tájékoztatást, módosítást, vagy törlést kérelmezni:

Postai levelezési cím: Deluzzo Kft. 1044 Budapest, Váci út 40. ipartelep 5. ép.

E-mail cím: ugyfelszolgalat@deluzzo.hu 

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelen, megváltozott vagy hibásan rögzített adatainak kijavítását, vagy azok törlését kérni. Az Adatkezelő a kérelem beérkezését követően ésszerű időn belül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül törli, illetve módosítja a Felhasználó által megjelölt adatokat. 

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az Adatkezelő a törvényben rögzített szükséges időtartamig köteles megőrizni.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Amennyiben a Felhasználó úgy érzi, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogainak esetlegesen sérültek, kérjük, jelezze nekünk írásban az Adatkezelő fentiekben megadott elérhetőségein!

A Felhasználó a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (A Hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.) fordulhat, végső soron bíróság előtt érvényesítheti jogait. A perre a törvényszék rendelkezik hatáskörrel.

Termékek összehasonlítása

{"one"=>"Válassz 2 vagy 3 terméket összehasonlításra", "other"=>"{{ count }} a 3-ból kiválasztva"}

Válaszd ki az első terméket

Válaszd ki a második terméket

Válaszd ki a harmadik terméket

Összehasonlítás