Tovább a tartalomhoz

ÁSZF

ÁSZF LETÖLTÉSE (2023.06.01 - )

KORÁBBI ÁSZF LETÖLTÉSE (2021.01.01 - 2023.05.31. ) 

KORÁBBI ÁSZF LETÖLTÉSE (Hatálya: 2018.12.05 - 2020.12.31.)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

amely, Deluzzo Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., (székhely: Csömöri út 336., 1162 Budapest, Magyarország), www.deluzzo.hu webáruház üzemeltetőjére és tulajdonosára, valamint a www.deluzzo.hu webáruház látogatóira, regisztrált tagjaira, megrendelőire, valamint hírlevél feliratkozóira vonatkozik.

 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE
  • A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a deluzzo.hu weboldalon (a továbbiakban: webáruház) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: deluzzo.hu webáruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A deluzzo.hu áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („ Törvény”) szabályozza.
  • A deluzzo.hu webáruházban történő vásárlás elektronikus úton, illetve személyesen a Deluzzo Átvételi ponton és Bemutatótermémben leadott elektronikus megrendeléssel lehetséges a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
  • Jelen szerződés hatályos 2021. január 1-től visszavonásig. A Kereskedő jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosításokat a Kereskedő azok hatályba lépésének napján a weboldalon közzéteszi.
  • A webáruházban tett megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
  • Használt fogalmak értelmezése

ÜZEMELTETŐ: Deluzzo Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, a deluzzo.hu oldal tulajdonosa

KERESKEDŐ: Deluzzo Kft.

WEBOLDAL: A deluzzo.hu regisztrált domain és annak aldomain-jei 

TARTALOM: 

 • minden olyan digitális információ, amely a weboldalon látogatható, megjeleníthető vagy elérhető.
 • minden olyan e-mail, amit a deluzzo.hu üzemeltetője küld felhasználóinak vagy ügyfeleinek elektronikus és/vagy bármely más információs eszköz által.
 • minden, bármilyen kommunikációs úton közölt információ, amit a deluzzo.hu üzemeltetője hoz a felhasználóvagy ügyfél tudomására, függetlenül attól, hogy meghatározza a szerződéskötést megelőző tájékoztatás vagy sem.
 • minden olyan információ, mely a termék, a szolgáltatás és/ vagy egy bizonyos időszakban a deluzzo.hu üzemeltetője által megszabott árakra vonatkozik.
 • minden olyan információ, mely a termék, a szolgáltatás és/ vagy egy adott periódusban egy harmadik fél által megszabott árakra vonatkozik, mellyel a deluzzo.hu üzemeltetőjének partnerszerződése van egy bizonyos időszakra.
 • minden információ, mely a deluzzo.hu-ra vonatkozik, vagy bármilyen más kiváltságos adat.

SZOLGÁLTATÁS: elektronikus kereskedelmi szolgáltatás, mely kizárólag a weboldal nyilvánosan elérhető felületein zajlik, vagyis lehetőséget nyújt az ügyfélnek, hogy kizárólag elektronikus vagy bármely más távközlési úton szerződést kössön termékre és/vagy szolgáltatás megvásárlására.

TERMÉK: minden olyan adat, melynek megjelenése (lehetőség szerint képi), leírása és ára van a weboldalon

TAG: az a személy, akinek hozzáférhetősége van, vagy hozzáférhetőséget szerez a tartalomhoz bármilyen kommunikációs eszközzel (elektronikus úton, telefonon stb.) vagy felhasználási egyezség jött létre közte és a deluzzo.hu üzemeltetője közt, melyhez felhasználói fiók és annak használata szükséges. 

FELHASZNÁLÓI FIÓK: e-mail cím és jelszó együttese, mely egy adott tagnak hozzáférést nyújt a weboldal korlátozott területeire, mely a szolgáltatásokattermékeket tartalmazza. 

ÜGYFÉL: az a személy, aki hozzáférhetőséget nyer a tartalomhoz és szolgáltatásokhoztermékekhez

RENDELÉS: egy elektronikus dokumentum, amely a kereskedő és az ügyfél között jön létre, és ami által az Ügyfél a Weboldalon értesíti a Kereskedőt a vásárlási szándékáról. 

DOKUMENTUM: a jelen Általános Szerződési Feltételek (röviden ÁSZF)

HÍRLEVÉL: időszakos tájékoztatás eszköze, kizárólagosan elektronikus formában, termékekről, szolgáltatásokról és/vagy a deluzzo.hu üzemeltetője által egy adott időszakban tartott vásárlási akciókról, anélkül, hogy bármilyen kötelezettséget vállalna a deluzzo.hu üzemeltetője a benne foglalt információkra. 

ÁTUTALÁSOK: a deluzzo.hu üzemeltetője által az ügyfélnek eladott termék/szolgáltatás eladásából befolyt összeg bevételezése, a deluzzo.hu üzemeltetője által jóváhagyott kártyás átutalással vagy banki átutalással, a kiszállítási eljárástól függetlenül. 

VÁSÁRLÓ: az a személy, vagy jogi társaság, amely szerződést kötött jelen ÁSZF-et elfogadva a deluzzo.hu webáruház üzemeltetőjével.

FOGYASZTÓ: az a személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy az üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

 1. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ
  • A dokumentum meghatározza az Általános szerződési feltételeket a Weboldal/ Szolgáltatás/ Termék felhasználását a Tag vagy Ügyfél és a Kereskedő közt, tekintve, ha nincs más érvényes egyezsége a deluzzo.hu üzemeltetőjével.
  • A használat, - beleértve a hozzáférést, látogatását és megtekintését a nem korlátozott Tartalomnak/ Szolgáltatásnak - maga után vonja a Tag vagy az Ügyfél beleegyezését a jelen feltételekbe. Az Ügyfél vállalja, hogy folyamatosan figyelemmel kíséri a szerződési feltételek frissítését, kiegészítéseit és módosításait. Nézeteltérés esetén a rendelés időpontjában érvényes szerződési feltételek használandóak, és ezt a deluzzo.hu üzemeltetője felé írásban (email cím: ugyfelszolgalat@deluzzo.hu) vagy székhelyre levélben küldött panasszal jelentheti be.
  • A Szolgáltatások/Termékek elérhetősége kizárólag a www.deluzzo.hu nyilvános weboldal hozzáférésén keresztül valósul meg.
  • A Weboldal/Tartalom/Szolgáltatás használatában kizárólagosan a Tag vagy Ügyfél tehető felelőssé minden tevékenységben. Ugyancsak Ő felel az érvényben lévő magyar törvények szerint minden anyagi, értelmi, elektronikus vagy bármilyen természetű kárért, melyet a Weboldal/Tartalom/ Szolgáltatásban okozott a deluzzo.hu üzemeltetőjének, vagy a deluzzo.hu üzemeltetőjével az adott időpontban szerződésben álló harmadik félnek.
  • Abban az esetben, ha a Felhasználó vagy az Ügyfél nem egyezik bele/ nem fogadja el/ és/ vagy visszavonja beleegyezését a Dokumentummal kapcsolatban, e-mailt küld a következő e-mail címre: ugyfelszolgalat@deluzzo.hu, pontosítva, hogy:
   • Lemond a Szolgáltatás és más, a deluzzo.hu üzemeltetője által a Weboldalon nyújtott szolgáltatás, valamint a hírlevél és bármilyen más jellegű (elektronikus, telefonos stb.) közlöny hozzáféréséről.
   • Felülbírálhatja bármikor azon döntését, hogy nem ért egyet/nem fogadja el a dokumentumot abban a formában, ahogyan az megjelenik az adott pillanatban.
  • Ahhoz, hogy a 2.5 pontban leírt jogát gyakorolhassa, kapcsolatba léphet a deluzzo.hu üzemeltetőjével vagy használhatja a deluzzo.hu üzemeltetője által kapott, erre a célra szóló csatornákat.
  • Amennyiben a Tag vagy Ügyfél kifizette az összes megrendelését a deluzzo.hu üzemeltetőjének és visszavonja a beleegyezését a Dokumentumot illetőleg egy megrendelés folyósításának időszakában, a deluzzo.hu üzemeltetője törli a megrendelést, anélkül, hogy bármilyen kötelezettsége lenne a feleknek egymással szemben, vagy anélkül, hogy bármely félnek anyagi, kártérítési követelései lehetnének.
  • Weboldal csak azon, kizárólag 18 éven felüli személynek vagy jogi személy Ügyfeleknek vagy Tagoknak szól, akik nem voltak felfüggesztve vagy eltávolítva a deluzzo.hu üzemeltetője által, a felfüggesztés vagy eltávolítás okától függetlenül. Azáltal, hogy Ügyféllé vagy Taggá válik az illető személy vagy partner kijelenti, hogy megfelel a fenti feltételeknek.
 2. TARTALOM KEZELÉSE ÉS FELHASZNÁLÁSA
  • Tartalom nem csak a logókra, stilizált ábrázolásokra, kereskedelmi szimbólumokra, álló- és mozgóképekre, szöveg és/vagy multimédia tartalmakra korlátozódik, hanem minden olyan információra, melyek a Weboldalon találhatók. Ezek a deluzzo.hu üzemeltetője kizárólagos tulajdonát képezik, neki lévén fenntartva minden közvetlenül vagy közvetve elért jog ebben a tekintetben (használati és/vagy közlési engedély).
  • A Tagnak vagy Ügyfélnek tilos lemásolni, megosztani, közölni vagy átutalni egy harmadik félnek, módosítani és/vagy egyéb módon megváltoztatni, használni, hozzácsatolni, kitörölni vagy belefoglalni bármely tartalmat más összefüggésben, mint ami a deluzzo.hu üzemeltetőjének eredeti célja volt. Ezen kívül tilos jeleket eltávolítani, melyek a deluzzo.hu üzemeltetőjének tartalmi szerzői jogát mutatják, valamint olyan tartalmak reprodukálásának, módosításának vagy megjelenítésének, átutalásában, terjesztésében és értékesítésében való részvétel, amibe a deluzzo.hu üzemeltetője előzőleg nem egyezett bele.
  • Minden tartalom, melyhez a Tagnak vagy Ügyfélnek hozzáférése van és/vagy hozzáférést nyer, jelen Dokumentum hatálya alá tartozik, abban az esetben, ha a tartalmat nem köti egy különleges és érvényes megállapodás a deluzzo.hu üzemeltetője és közte, a megjelenített tartalomra vonatkozó, magától értetődő és nyomatékos bizonyíték nélkül.
  • A Tag vagy Ügyfél csak magán- vagy nem kereskedelmi célra másolhat, vihet át és/vagy használhat tartalmakat, abban az esetben, ha ezek nem ellenkeznek jelen Dokumentum előírásaival.
  • Amennyiben a deluzzo.hu üzemeltetője külön használati megállapodás alapján jogot ad a Tagnak vagy Ügyfélnek egy bizonyos tartalom használatára, ez a jog csak kimondottan azon meghatározott tartalomra, vagy tartalmakra vonatkozik, és csak a megadott időszakra vagy azokra a weboldal tartalmakra vagy periódusra a meghatározott feltételeknek megfelelően.
  • Semmilyen tartalom, mely a Tagnak vagy Ügyfélnek továbbítva lett bármilyen kommunikációs eszközzel (elektronikusan, telefonon stb.), vagy melyhez az illető hozzáférést szerzett látogatás vagy megtekintés által, nem képezi kötelezettség tárgyát a deluzzo.hu üzemeltetője, vagy bármely alkalmazottja, munkatársa részéről, aki a tartalmat közvetítette.
  • Tilos a Tartalom bármely részének felhasználása, melyet a jelen dokumentum vagy kísérő felhasználói egyezség nem engedélyez kifejezetten.
 3. Kapcsolat felvétele az ügyfelekkel és a tagokkal
  • A deluzzo.hu üzemeltetője teljes és helyes azonosító és elérhetőségi adatokat közöl a weboldalon a Tagok és Ügyfelek számára önmagáról és működéséről.
  • A kapcsolatfelvételi űrlap használatával, valamint a weboldalon található szolgáltatás által a Tag vagy Ügyfél engedélyezi, hogy a deluzzo.hu üzemeltetője kapcsolatba lépjen vele bármilyen kommunikációs eszköz által, beleértve az elektronikus médiát is.
  • A kapcsolatfelvételi űrlap teljes vagy részleges kitöltése és elküldése nem jelent semmiféle kötelezettséget a deluzzo.hu üzemeltetője részéről a Taggal vagy Ügyféllel való kapcsolatfelvételre.
  • A weboldalhoz való hozzáférés, az ennek keretén belül közölt információk használata, az oldalak látogatása, vagy e-mailek és értesítések küldése a deluzzo.hu üzemeltetője számára elektronikus úton, telefonon a Tag/Ügyfél és deluzzo.hu üzemeltetője között létező kommunikációs módon történik, úgy vélve, hogy beleegyezik értesítések fogadásába a deluzzo.hu üzemeltetője részéről, elektronikus úton és/vagy telefonon keresztül, beleértve az e-mailen történő kommunikációt, szöveges üzenetet (SMS) vagy a weboldalon lévő hirdetéseket amíg az a megrendelés teljesítését szolgálja.
  • Az ügyfél kifejezetten kijelenti, hogy a leközölt elérhetőségek saját elérhetőségei (e-mail cím, telefonszám, kézbesítési cím) és felhasználhatók a deluzzo.hu üzemeltetője és az általa feljogosított kapcsolattartó által az Ügyféllel való kapcsolattartásban.
 4. Marketing célú aktivitás: hírlevelek
  • Abban a pillanatban, amikor a Tag vagy Ügyfél felhasználói fiókot hoz létre a weboldalon, elfogadva ezáltal a Dokumentumot, joga van véleményt nyilvánítani, hogy elfogadja vagy sem a hírleveleket és figyelmeztetéseket a Weboldal üzemeltetője részéről elektronikus úton és /vagy telefonon, beleértve az e-mail-t, szöveges üzenetet (SMS) vagy a honlapon történő hirdetéseket.
  • A hírlevél küldéséhez szolgáló személyes adatok kezelésekor a deluzzo.hu üzemeltetője az érvényben lévő adatvédelmi jogszabályokat veszi figyelembe.
  • A hírlevelekről a Tag vagy Ügyfél bármikor leiratkozhat az alábbi módokon:
   • Használva a hírlevélben erre szánt linket, (az elektronikus levél alján a "leiratkozás” vagy „unsubscribe” link), ahol ez technikailag lehetséges,
   • Kapcsolatba lépve a deluzzo.hu üzemeltetőjével, a fenti elérhetőségeken, és bármely részkötelezettsége nélkül és anélkül, hogy kártérítést követelhetne.
  • A hírlevél és/vagy a figyelmeztető jelzések lemondása nem jelenti azt, hogy lemond a jelen dokumentum elfogadásáról, valamint csak a lemondást követően alkalmazható.
  • A deluzzo.hu üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy kijelölje azokat, akiknek küld hírleveleket és/vagy figyelmeztető jelzéseket, valamint a jogot, hogy eltávolítsa a vásárlói adatbázis bármely Tagját vagy Ügyfelét, aki már korábban hozzájárult ahhoz, hogy megkapja a hírleveleket és/vagy a figyelmeztető jelzéseket, további elkötelezettség nélkül a deluzzo.hu üzemeltetője részéről, vagy annak előzetes értesítése nélkül.
  • A deluzzo.hu üzemeltetője által küldött hírlevelek nem hirdetnek semmiféle hirdetési, reklám anyagot, mely egy harmadik félre hivatkozik, a Tag és/vagy Ügyfél számára, amely nem a kereskedelmi partnere a deluzzo.hu üzemeltetőjének, a hírlevelek és/vagy a figyelmeztető jelzések küldése időpontjában.
 5. Adatkezelési Tájékoztató
  Adatkezelési tájékoztató
 6. Online értékesítési politika
  • A szolgáltatáshoz való hozzáférés
   • A szolgáltatáshoz való hozzáférés engedélyezett bármely Ügyfél vagy Tag számára.
   • Annak érdekében, hogy lehetséges legyen a szolgáltatáshoz való hozzáférés, az Ügyfélnek vagy Tagnak el kell fogadnia a jelen Dokumentum előírásait.
   • A deluzzo.hu üzemeltetője fenntartja a korlátozási jogát a Vásárló hozzáférésénél a szolgáltatási és marketing kampányoknál (a promóciós és hűség kampányoknál nem ad hozzáférést, megrendelés csak előre fizetéssel eszközölhető, stb.) valamint azt a jogát, hogy törli a már elindított megrendeléseket a következő esetekben:
    • több, mint 1 megrendelés elindítása és visszautasítása a készpénzzel / utánvéttel történő kifizetésnél;
    • vagy a teljesítés alatt a Vásárló által írásban történő lemondással az ugyfelszolgalat@deluzzo.hu e-mail címen/vagy telefonon;
    • vagy a megrendelés módosítása a vásárló által 2 termék visszautasításával a már teljesítés alatt álló megrendeléseknél, írásban történő lemondással az ugyfelszolgalat@deluzzo.hu e-mail címre,
    • elfogult, sértő nyelvezet használata,
    • a szellemi tulajdonjogok megsértése stb.,
    • ha a Felhasználó fiók létezése és hozzáférése bármi módon kárt okozhatna a deluzzo.hu üzemeltetőjének.

     A deluzzo.hu üzemeltetője fenntartja ezen jogát, kivéve a 7.3.7 cikkelyben megengedett eseteknél, a fent említett bármelyik kritérium teljesülésénél. Ezen jog bármelyik pillanatban gyakorolható és nem szükséges a Vásárló értesítése ezirányban.
   • Minden Tagnak csak egy fiókja lehet. Szigorúan tilos egy fiók megosztása több Tag/Ügyfél közt.

7.1.5 Abban az esetben, ha több Ügyfél által megosztott felhasználói fiókot talál, a deluzzo.hu üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy törölje vagy felfüggessze az ügyfél hozzáférését a Tartalomhoz vagy Szolgáltatáshoz. Ha feladott rendelések léteznek a törölt, vagy felfüggesztett fiókokban, ezek automatikusan törlődnek.

7.1.6 A deluzzo.hu üzemeltetője törölhet egy rendelést előzetesen értesítve az Ügyfelet, anélkül, hogy valamelyik fél kötelezettséget vállaljon, és hogy kártérítést kérjen, a következő esetekben:

   • érvénytelen / sikertelen online tranzakció
   • a kártyát kibocsátó bank nem fogadja el a tranzakciót
   • az Ügyfél által megadott hibás, vagy hiányos adatok
   • az Ügyfél tevékenysége kárt okozhat a www.deluzzo.hu oldalnak, a deluzzo.hu üzemeltetőjének, és/vagy a partnereinek
   • az Ügyfél nem megfelelően, vagy nem jóhiszeműen használja a Szolgáltatás-t, vagy a jogait olyan módon gyakorolja, ami károsítja, vagy túlzott, illetve ésszerűtlen veszteséget jelent a deluzzo.hu üzemeltetőjének.
   • az Ügyfél tévedése miatt nem kézbesített rendelések
   • további jogos okok: például 30 (harminc) nap alatt több mint kettő feladott, és jogtalanul törölt rendelés
   • weboldalon ésszerűtlen, hibásan feltüntetett eladási ár esetén
   • rendelés leadása és a rendelés feldolgozása között eltelt idő alatt felmerülő készlethiány miatt
   • nem szándékosan, de tévesen feltüntetett készletezési információ miatt
   • előre fizetés beérkezése és feldolgozása között eltelt idő alatt felmerülő készlethiány esetén

7.2 Termékek és szolgáltatások

7.2.1 A deluzzo.hu üzemeltetője közzé tehet a webhelyen információkat a termékekről, szolgáltatásokról és/vagy saját, vagy egy harmadik fél által gyakorolt vásárlási akciókról, amely szerződésben áll vagy partnerségi megállapodása van a deluzzo.hu üzemeltetőjével egy bizonyos időszakban a rendelkezésre álló készlet keretein belül.

7.2.2 A megvásárolt termékek és/vagy a szolgáltatások kizárólag az ügyfél használatára szolgálnak.

7.2.3 A deluzzo.hu üzemeltetője korlátozhatja megalapozott okokból a weboldalon rendelkezésre álló termék- vagy szolgáltatás vásárlás mértékét egy vagy több Ügyfélnek.

7.2.4 A weboldalon elérhető összes áru vagy szolgáltatás díja alapértelmezésként forintban (Ft) van megadva és az ÁFA-t tartalmazza. Az oldalon feltüntetett árak és a tranzakciók ára bruttó Forintban értendő.

7.2.5 A megvásárolt termékek számlázása kizárólagosan Ft-ban történik a Vásárló által szolgáltatott adatok alapján az erre a célra szolgáló nyomtatványban. A deluzzo.hu üzemeltetője nem felel a Vásárló által szolgáltatott, számlázáshoz szükséges adatok helyességéért vagy egyes költségek levonásának ellehetetlenüléséért a nem helyesen szolgáltatott számlázási adatok miatt. A rövid szállítási határidő miatt a termékek átvétele és a szolgáltatások megtörténte előtt alkalmazott kifizetésekre, és a termék átvételekor való fizetések esetén is végszámlát állítunk a Vásárló számára. A kiigazítások (törlés, visszaküldés) esetén sztornó számla kerül kiállításra. Minden számla kiállítás és nyilvántartásba vétel automatikusan történik és szerepel az adóbevallási íveken. A kiállított számláknak nem fogadható el más módosítása, csak a törvényes keretek által meghatározott módozatok szerint.

7.2.6 A megvásárolt termékek és/vagy szolgáltatások fizetése történhet webáruház fizetési oldalán integrált webes bankkártyás kifizetéssel (powered by Stripe), banki átutalással, vagy utánvétel keretében készpénzben / bankkártyás kifizetéssel a megbízott futárszolgálatnak az áru átvételekor.

7.2.7 Online bankkártyás fizetés esetén a deluzzo.hu üzemeltetője nem tehető felelőssé a felmerülő többletköltségekért, beleértve a valuta átváltási díjakat, melyet a kártyát kibocsátó bank ráterhel Vásárlóra, abban az esetben, ha számlavezetés pénzneme eltér a Ft-tól. Ezekért csak az ügyfél tehető felelőssé.

7.2.8 Az utánvétes fizetési mód a termékek későbbi kifizetését jelenti, kockázatot jelentve a deluzzo.hu üzemeltetője részére, figyelembe véve, hogy magánszemélyek bármikor elállhatnak a szerződéstől. Ebből kifolyólag ez a kifizetési mód csak bizonyos feltételek mellett, valamint csak bizonyos termékeknél választható. A deluzzo.hu üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy engedélyezze vagy sem ennek a kifizetési módnak a választását. A megrendelés leadásának pillanatában az Ügyfél informálva van és egyben el is fogadja a kijelölt/választható kifizetési módot. Abban az esetben, ha az ügyfél rendelésének összege meghaladja a bruttó 100.000 forintot, a deluzzo.hu üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy csak az előlegben való fizetési lehetőségét ajánlja fel akár online bankkártyás fizetéssel, akár banki átutalással.

7.2.9 A rendelések utánvéttel való kifizetése a futárnál csak bizonyos esetekben és bizonyos termékek vásárlásánál válaszható fizetési mód. Abban az esetben, amikor az Ügyfélnek több fizetetlen folyamatban lévő rendelése van, és ezek összértéke meghaladja a 100 000 Ft fölötti határt, a deluzzo.hu üzemeltetője csak előre fizetéssel fogad további rendeléseket (banki átutalással vagy online bankkártyás fizetéssel). Ez a lehetőség a rendelés leadásakor elérhető. A deluzzo.hu üzemeltetője NEM kötelezhető, hogy felajánlja a megrendelés készpénzbeli, kézbesítéskor (futárszolgálatnál) történő kifizetési módozatát olyan vásárlóknak, akik ezt megelőzően bizonyítottan visszautasítottak / töröltek megrendeléseket, vagy akik a használatban levő szokásokkal és a jóhiszeműséggel ellentétes tevékenységükkel bármilyen kárt okoztak a www.deluzzo.hu oldalnak, a deluzzo.hu üzemeltetőjének és/vagy partnereinek.

7.2.10 Eladási eseményekről szóló információk, melyeket a termékleírásokhoz használnak, ezek jellemzői és tömege a weboldalon (álló- és mozgóképek, multimédiás bemutatók, más oldalak linkjei stb.) nem jelentenek szerződéses kötelezettséget a deluzzo.hu üzemeltetője részéről, ezek csupán bemutató jellegűek. A deluzzo.hu törekszik a lehető legélethűbb ábrázolások megjelenítésére az Ügyfél és önmaga érdekében. A deluzzo.hu üzemeltetője visszavonhat bármikor egy termékajánlatot, vagy módosíthatja a rendelés kiszállításáig, anélkül, hogy kártérítést vagy más bírságot kellene fizetnie a potenciális ügyfélnek.

7.2.11 A termékek és/vagy szolgáltatások képeinél a deluzzo.hu üzemeltetője fenntartja a jogot arra, hogy használja más egyéb termékek (tartozékok, stb.) képét is a jobb ábrázolás érdekét szem előtt tartva, melyek nem szerepelnek a szóban forgó termékek költségeiben, és így nem kézbesíthetőek a termékek megvásárlását követően. Ebben az esetben kifejezetten pontosít a termékleírásban az eladásra szánt termékről.

7.2.12 Azon feltehetőleg ritkán előforduló esetekben, mikor a deluzzo.hu üzemeltetője nem lesz képes eleget tenni egy termék kiszállításának, ezt e-mailben bejelenti az Ügyfélnek és más lehetőségeket kínál fel a következőkből:

 1. a rendelés törlése, vagy a hiányzó termék eltávolítása a rendelésből
 2. a honlapon vásárláskor felhasználható egyedi kóddal ellátott kupon kibocsátása, melyek csak a www.deluzzo.hu-n szereplő termékek vásárlásához felhasználhatóak
 3. egyedi kedvezmény egy hasonló tulajdonsággokkal rendelkező termék választása esetén

7.3 Megrendelés leadása

7.3.1 Az ügyfél kizárólag a honlapon egy adott időben forgalmazott termékeket rendelheti meg, ugyanis azok esetenként időszakosak, később elérhetetlenné válnak. A weboldalon a rendelés időpontjában megjelenített árak nem változnak. A deluzzo.hu üzemeltetője bármikor módosíthatja az árakat, ajánlatokat, mennyiségeket a belső kritériumoknak megfelelően (földrajzi elhelyezkedés, ügyfél profil, raktárkészlet, stb.) a már feladott rendeléseknek/megkötött szerződések tiszteletben tartásával. A deluzzo.hu üzemeltetője nem kötelezhető egy bizonyos ár fenntartására, csak a megrendelt termékek esetében; a lehetséges vásárlók, akik követik az ajánlatokat, de nem adnak le megrendeléseket, nem igényelhetnek más, eltérő árat/ajánlatot, mint amely a www.deluzzo.hu oldalon fel van tüntetve adott pillanatban.

7.3.2 Az Ügyfél kötelessége, hogy ügyeljen az adatok pontos megadására, hogy a kiszállítás zökkenőmentesen történhessen. Hiányos vagy hibás adatok megadása következtében meghiúsult kiszállítás miatt az üzemeltető nem tehető felelőssé, kizárólag az ügyfél. A hibás adatok következtében meghiúsuló kiszállítást követően ügyfél nem jogosult az ingyenes kiszállításra amennyiben kéri csomagja újbóli kézbesítését.

7.3.3 A távszerződés megkötése időpontjának az az idő számít, amikor a deluzzo.hu üzemeltetője egy automata elektronikus válaszban megerősíti a rendelést, a rendelésben levő összes termék átvételére (mennyiségi és minőségi) a deluzzo.hu üzemeltetője által (direkt módon, vagy alvállalkozók által). Mindazonáltal a deluzzo.hu üzemeltetőjének joga van felvenni a kapcsolatot az Ügyféllel a rendelt termékek szállítása előtt a megállapodott / rendelkezésére álló eszközökkel (telefon vagy e-mail), a rendelésben levő azonosítási és szállítási adatok személyes megerősítésére. Az Ügyfél elfogadja, hogy deluzzo.hu üzemeltetője nem kötelezhető olyan megrendelés kiszállítására, amelyet nem erősítettek meg a fenti feltételek szerint.

7.3.4 A deluzzo.hu üzemeltetője egyoldalúan megszüntetheti, és automatikusan visszavonhatja az Ügyfél azon rendeléseit, akár az ügyfél előzetes értesítése nélkül, bármely rész kötelezettsége nélkül vagy anélkül, hogy a joga lenne bármelyiküknek kártérítésre az alábbi esetekben:

 1. a kártyát kiállító bank elutasítja az Ügyfél kártyáját, átutalását vagy online fizetését;
 2. a deluzzo.hu üzemeltetője által jóváhagyott hitelkártya-feldolgozó érvényteleníti az átutalást, online átutalás esetében;
 3. az Ügyfél által közölt kiszállításra vonatkozó adatok (cím, elérhetőség) a honlapon hiányosak vagy hibásak;
 4. az Ügyfél a honlapon bármilyen természetű kárt okoz/okozhat a deluzzo.hu üzemeltetőjének és/vagy partnereinek;
 5. több, mint két egymást követő sikertelen kézbesítés;
 6. egyéb objektív okokból.

7.3.5 Abban az esetben, ha az Ügyfél természetes személy („Fogyasztó”) és lemond egy előre fizetett megrendelést, melyet megerősített banki átutalással vagy online kifizetett, és a kártyát kiállító bank jóváhagyta, az összeget visszatéríti a deluzzo.hu üzemeltetője attól a perctől számított 14 napon belül, hogy a deluzzo.hu üzemeltetője tudomásul vette ezt a tényt, annak feltételével, hogy a visszamondásbam szereplő leszállított árut eredeti állapotában Fogyasztó visszajuttatta deluzzo telephelyére. Az ügyfél kifejezett kérésére az összeg egy másik termék vásárlására is felhasználható és elszámolás alapján téríthető meg a különbözet.

7.3.6 Abban az esetben, ha az Ügyfél természetes személy („Fogyasztó”) által előlegben kifizetett (megerősített banki átutalással vagy online kártyás fizetéssel) rendelésből néhány, vagy az összes termék hiányzik, a deluzzo.hu üzemeltetőjétől független okok miatt, a deluzzo.hu üzemeltetője értesíti az Ügyfelet erről, abban a pillanatban, ahogy tudomására jut és elrendeli az előlegben befizetett összeg visszautalását az Ügyfél értesítésétől számított maximum 14 napon belül.

7.3.7 A már Deluzzo-nak átküldött megrendelések az Ügyfél kérésére korlátozottan módosíthatóak, kizárólag az alábbi esetekben. Ha az Ügyfél módosítani szeretne, a rendelés leadását követő 30 percben telefonon vagy e-mailt küldve az ugyfelszolgalat@deluzzo.hu címre egyértelműen közölve a megrendelés számát:

 1. Az Ügyfél megnöveli egy, már megrendelt termék mennyiségét, amennyiben a termék a weboldalon elérhető a kérés időpontjában.
 2. A kiszállítási cím módosítása.
 3. A fizetés módjának módosítása.
 4. Számlázásra vonatkozó módosítások: Számlázási adatait a számla kiállítása előtt módosítjuk. Üzemeltetőnek nem áll módjában módosítani számlázási adatokat a számla kiállítását követően! Céges számla igényét, kérjük, a fizetési oldalon lévő Számlázási cím megadása mezőben jelezze a megfelelő adatok kitöltésével. A kiállított számlák nem módosíthatóak, kivételt képeznek a számlázási adatokban történő javítások, mely Üzemeltető hibájából adódott.
 5. Szállítási késedelem meghaladja négy héttel a maximális szállítási határt. Ebben az esetben eltekintünk a 30 perces módosítási időkorláttól.

7.3.8 Minden elküldött megrendelésnél az Ügyfél köteles leellenőrizni és elfogadni a szerződési feltételeket.

7.3.9. Amennyiben az Üzemeltető minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, ide értve a feltűnő értékaránytalanságot is, valamint  esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elfogadhatja azt vagy elállhat vásárlási szándékától. Ügyfelet ezen elállási jog indokolás nélkül megilleti.

7.4. Megrendelés leadása telefonon

Az Ügyfél/Tag nem tud telefonon megrendelést leadni. Megrendelést a Weboldalon, Személyesen a Bemutatótermünkben, és emailben fogadunk.

7.5. Szerződéses feltételek teljesítése

7.5.1 2018. december 4-től kezdődően az oldalunkon forgalmazott termékek távoli értékesítés formájában lesznek kézbesítve az Ügyfeleknek. Rendelését lehetősége van átvenni átvételi pontunkon, melyről szállítási feltételeink alatt tájékozódhat. Az árusító a deluzzo.hu üzemeltetője a következő azonosító adatokkal: Adószám: 26592125-2-42 Deluzzo Kereskedelmi és Szolgáltató Kft..

7.5.2 A deluzzo.hu üzemeltetője kiállítja, és elküldi elektronikus formában az Ügyfélnek az összes szükséges dokumentumot, amelyek a termékek/szolgáltatások megvásárlását igazolja, a hatályos jogszabályoknak megfelelően. Amennyiben ennek elmaradását tapasztalja, haladéktalanul értesítse ügyfélszolgálatunkat: ugyfelszolgalat@deluzzo.hu email címen.

7.5.3 A deluzzo.hu üzemeltetője elősegíti az Ügyfél tájékoztatását a rendelés teljesítésének aktuális állapotáról értesítési e-mail-ek küldésével az általa megadott email címre.

7.5.4 Azok a szerződések, melyeket az Ügyfélhez való utánvételi kiszállítás dokumentumai kísérnek a deluzzo.hu üzemeltetője részéről, teljesített szerződéssé válik.

7.5.5 A szerződés véges időtartamra kötött. Ez megszűntnek tekinthető abban a pillanatban, amikor a felek eleget tettek a jelen Dokumentum által meghatározott kölcsönös kötelezettségeknek.

7.5.6 Abban az estben, ha eltérések vannak a kiszállított termékek listája (a felhasználói fiókból tölthető le) és a csomag tartalma közt, az Ügyfélnek kötelessége erről tájékoztatni a deluzzo.hu üzemeltetőjét és a futárt (ha a megállapítás az ő jelenlétében történik) haladéktalanul, de a csomag átvételétől számított maximum 24 órán belül, telefonon vagy az ugyfelszolgalat@deluzzo.hu e-mail címen, részletes (fénykép, magyarázat, stb.) dokumentáció kíséretében.

7.6. Szállítási és átvételi feltételek

7.6.1 A deluzzo.hu oldalról rendelt termékek szállítása futárszolgálattal történik, amelynek költségei a következőek:

 1. A szállítási díj bruttó végösszege 0-3 kg-ig 1790 Ft, 3,1-10 kg-ig 2490 Ft, 10,1-25 kg-ig 3490 Ft, 25,1-50 kg-ig 7490, valamint 50,1-100 kg súlyú termékek esetén 14 990 Ft Magyarországon belül. 100 kg feletti termékek esetén egyedi ajánlatot küldünk az Ügyfélnek emailben a rakomány súlya, a szállítás helye és módja alapján.
 2. Külföldi kiszállításra egyedileg kalkulált ajánlat érvényes, melyet írásban küldünk meg Ügyfél részére.
 3. Kezelési költség (védő és csomagolóanyagok, más költségek a törékeny, nehéz, eltérő méretű termékek esetén). Minden kezelési költség felszámolódik és elérhető az Ügyfél számára a rendelés leadása pillanatában, a rendelésben lévő termékektől függően (méret, súly, felhasznált anyagok). A deluzzo.hu üzemeltetője belső mutatók segítségével felbecsüli a szállítás költségét, amit az Ügyfél kifejezetten elfogad a megrendelés leadásával, függetlenül attól, hogy milyen adatok szolgáltak a költség meghatározásának alapjául. Ennek eredményeként az ügyfél nem igényelhet alacsonyabb szállítási árat saját tömeg ellenőrzés, vagy mérés alapján.

7.6.2 A megrendelés házhozszállításának várható határideje a Szállítási feltételek oldalunkon, illetve jelen Dokumentumban elérhető. Több termék rendelése esetén a leghosszabb szállítási határidő a mérvadó. A szállítás határidejét a következő tényezők befolyásolhatják:

  • az áru átszállítása a beszállítótól a deluzzo.hu üzemeltetőjének telephelyére, raktárába
  • feldolgozási idő a beszállító és a deluzzo.hu üzemeltetőjének telephelyén,
  • munkanapok száma az illető hónapban,
  • a megrendelt termékek száma és ezek feldolgozási ideje stb.

 A szállítás teljes ideje késhet egy hosszabb futamidős termék miatt, vagyis az Ügyfél elfogadja, hogy a több termék halmozása egy rendelésben kitolhatja a végső határidőig a kiszállítást. Egy rendelésben szereplő több termék eltérő napokon kerülhet kiszállításra, adott esetben különböző futárszolgálattal. 

A kiszállítások szabály szerint a vállalt perióduson (általában 2 munkanap és 10 hét között változik) belül történik és az Ügyfél bármikor tájékozódhat a kiszállításra vonatkozóan. Abban az esetben, ha a termék kézbesítése a fent említett periódusnál hosszabb ideig tart, a deluzzo.hu üzemeltetője azonnal tájékoztatni fogja az Ügyfelet e-mailben, két lehetőséget kínálva: az Ügyfél írásban lemondhatja a rendelést / terméket vagy elfogadja a javasolt új kézbesítési időpontot. Abban az esetben, ha a kifizetés előlegben megtörtént, a kifizetett összegeket teljes egészebben visszafizetik az elállás időpontjától számított 14 napon belül, a törvény előírásainak megfelelően.

7.6.3 Bizonyos feltételek mellett a deluzzo.hu üzemeltetője ingyenes szállítást kínálhat. Ez az ajánlat nem vonatkozik a kezelési költségre, amely külön fizetendő. Az ajánlatok az Ügyfél tudomására kerülnek és elfogadottnak minősülnek a rendelés időpontjában.

7.6.4 Multicolet elküldése: Annak érdekében, hogy a kisméretű és törékeny termékek sérülésmentességét és a szállítási idő lerövidülését biztosítsuk, a deluzzo.hu üzemeltetője alkalmazhatja a MultiColet szolgáltatást, amelynek értelmében egy megrendelés több, külön küldeményben küldhető el az Ügyfél számára többlet költségek képzése nélkül (különböző napokon). A deluzzo.hu üzemeltetője nem garantálja azt, hogy a rendelése egy csomagban érkezik, ugyanakkor nincs többlet szállítási költség felszámítva. A termékek csomagolása es szállítási módja fölött a deluzzo.hu üzemeltetője rendelkezik, tiszteletben tartva azt a kötelezettségét, hogy időben és hiánytalanul kiszállítsa a megrendelést.

7.6.5. Az Ügyfél vagy képviselője a szállítólevél aláírásával (jogi személy esetén bélyegzésével is) köteles igazolni az áru mennyiségi és minőségi átvételét. Az áru átvételételének időpontjától kezdve az áru kezeléséért, tovább-szállításáért, szakszerű tárolásáért, minőségének megőrzéséért Ügyfél viseli a felelősséget.

7.6.6. A mennyiségi és minőségi átvétel helye a teljesítési hely. Az átvétel során Ügyfél, illetve átvevő köteles a gyári csomagolás sértetlenségét ellenőrizni, a csomagokat és árukat darabszámra átvenni.

7.6.7. Ügyfél az áru átvételének megtagadására, illetve visszaküldésére kizárólag Szállítóval kötött írásos megállapodás, illetve a deluzzo.hu üzemeltetője hibás teljesítése esetén – a hiba megjelölésével – jogosult.

7.6.8. A sérült csomagolásról, vagy áruról Ügyfél köteles az átvétel helyén a fuvarozóval szembeni igény érvényesítésére alkalmas jegyzőkönyvet felvenni, melyből kitűnik a hiány mértéke, a sérülés jellege, illetve a minőségi kifogás mibenléte. A jegyzőkönyvet a fuvarozóval, a deluzzo.hu üzemeltetője telephelyén történt átvétel esetén pedig az árut átadó személlyel kell aláíratni. Amennyiben Megrendelő ezt elmulasztja, a bekövetkezett mennyiségi, minőségi hibáért, illetve kárért a deluzzo.hu üzemeltetője nem felel.

7.6.9. Mennyiségi kifogás esetén Ügyfél az átadás napjától számított 2 (Kettő) napon belül, míg minőségi kifogás esetén a 7.7. pontban foglaltak szerint élhet kifogással. Amennyiben a mennyiségi kifogásra nem az áru átvételével egyidejűleg, a deluzzo.hu üzemeltetőjének munkatársa vagy megbízott szállító jelenlétében kerül sor, a kifogásban foglaltak igazolására Ügyfél kötelezett.

7.6.10. A szerződésekhez, egyedi ajánlatokhoz, megállapodásokhoz utólag leadott Ügyfél által kért módosítások – mennyiségi, méret béli változtatásokat – a deluzzo.hu üzemeltetője kizárólag írásos formában fogadja be, és az Ügyfél által írásban, ár, illetve határidő tekintetében is egyeztetetten, és visszaigazoltan érvényesek.

 

7.7 Minőség és jótállási útmutató

7.7.1 Kellékszavatosság

Kellékszavatossági igényt Ügyfél érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően. Az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl Ügyfél kellékszavatossági jogait érvényesíteni már nem tudja. Adószámmal rendelkező Ügyfél esetén az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesíthető a szavatossági igény.

Ügyfél kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Deluzzo Kft. számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Deluzzo Kft. nem tudja teljesíteni, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát egy megállapodott összeghatárig Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja. Ügyfelél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított egy (1) hónapon belül közölni. Ha a Deluzzo Kft. egyértelműen bizonyítja, hogy a termék hibája az Ügyfél részére történő átadást követően keletkezett, akkor nem köteles a kifogásának helyt adni. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania, hogy a hiba már az átadás pillanatában is fennállt.

7.7.2 Termékszavatosság

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog hibája esetén merülhet fel. Ez esetben az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül. A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre nem érvényesíthető.

7.7.3 Jótállás

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. Rendelet és 270/2020 (VI.12.) Korm. Rendelet tartalmaz előírásokat. A rendeletek hatálya csakis az új, Magyarország területén értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

7.7.3.1.1. A jótállás időtartama fogyasztók részére:

 1. a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év,
 2. b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év,
 3. c) 250 000 forint eladási ár felett 3 év.

E határidők elmulasztása - a 7.7.3.4 bekezdésben foglalt kivétellel - jogvesztéssel jár.

7.7.3.1.2. A jótállás időtartama jogi személyek részére:

a Deluzzo sajátmárkás termékeire (DELUZZO címkével ellátott termékeire): 2 év

minden egyéb 10 000 forintot elérő termék esetén 6 hónap.

7.7.3.2 A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

7.7.3.3 Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

7.7.3.4 A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

A deluzzo.hu üzemeltetője a jótállási kötelezettség alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Ugyanazon hiba miatt az Ügyfél a jótállási igénye mellek kellékszavatossági és/vagy termékszavatossági egyszerre nem érvényesíthet.

 

7.7.4 Panaszkezelés

A Panasz minden, a Panaszos által a deluzzo.hu üzemeltetőjének, illetve a deluzzo.hu üzemeltetője érdekében vagy javára eljáró személynek a szolgáltatás nyújtásával közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó írásban közölt egyedi kérelem vagy reklamáció. Nem minősül panasznak, ha az a deluzzo.hu üzemeltetőjétől annak működésével, az általa folytatott tevékenységével kapcsolatosan, vagy valamely konkrét ügyben kérnek általános tájékoztatást, felvilágosítást.

A Panasz benyújtására jogosult:

 • a deluzzo.hu üzemeltetőjével szerződéses kapcsolatban álló bármely Ügyfél;
 • az Ügyfél helyett és nevében érvényes meghatalmazás alapján eljáró képviselője;
 • valamint az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki a deluzzo.hu üzemeltetője eljárását nem valamely konkrét szolgáltatással, hanem egyéb, általa nyújtott szolgáltatásokkal összefüggő tevékenységgel (pl. hirdetés, reklám, stb.) kapcsolatban kifogásolja.

A panasz benyújtásának módja elektronikus levél útján a következő email címre: ugyfelszolgalat@deluzzo.hu

Tekintettel az deluzzo.hu üzemeltetőjének elektronikus kereskedelmi tevékenységére és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására a Panaszos kizárólag írásban jogosult panaszt benyújtani.

A panasznak tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • a Panaszos neve, címe és email címe;
 • a Panaszban érintett Termék neve;
 • a Panasz rövid leírása;
 • a Panaszos konkrét igényének megjelölése;
 • a panaszfelvétel pontos időpontja;
 • a panaszfelvétel módja;
 • a megoldás leírása, illetve a végrehajtásért felelős személy megnevezése (amennyiben a panasz orvoslása azonnal megtörténik)
 • fényképek és egyéb, a panasz bizonyítását szolgáló dokumentumok

A beérkező Panaszokat a Deluzzo Kft. köteles a panaszfelvételi jegyzőkönyvben (a továbbiakban: „Jegyzőkönyv”) írásban rögzíteni.

A Jegyzőkönyv tartalmazza a Panaszos nevét, lakcímét; a panasz előterjesztésének idejét, módját; a fogyasztó panaszának részletes leírását, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzékét; a deluzzo.hu üzemeltetőjének nyilatkozatát az Ügyfél panaszával kapcsolatos álláspontjáról

A Panaszos által benyújtott írásbeli Panaszt a deluzzo.hu üzemeltetője megvizsgálja, elbírálja és az arról alkotott álláspontját megindokolva a Panaszosnak az általa megadott elérhetőségen legfeljebb harminc napon (30 nap) belül írásban megválaszolja. A deluzzo.hu üzemeltetője a válasza másolati példányát és a panaszról felvett jegyzőkönyvet öt évig (5 év) köteles megőrizni és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

Amennyiben a Panaszos a deluzzo.hu üzemeltetője által a válaszlevélben foglalt megoldási javaslatot elfogadja, a deluzzo.hu üzemeltetője haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül intézkedik a panasz kiküszöböléséről, ellentétes esetben tájékoztatja a Panaszost a jogorvoslati lehetőségeiről.

Az Üzemeltető a Panaszt elutasítja, amennyiben az

 • alaptalan;
 • hiányosan került benyújtásra;
 • nem felel meg a jelen ÁSZF és az Fgytv. 17/A.§ (2) bekezdésében meghatározott Panasz fogalmi elemeinek;
 • nem a meghatározott Panaszos nyújtja be.

A deluzzo.hu üzemeltetője a Panasz elutasítása esetén is köteles tájékoztatni a Panaszost válaszlevélben.

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

A jelen szerződésből eredő bármely jogvitát az érdekeltek elsősorban egyeztetés, tárgyalás útján kötelesek rendezni.

A Panaszos egyrészt a szóban előadott vagy írásban előterjesztett Panasz elutasítása esetén, másrészt a Panasz nem megfelelő kezelése esetén az alábbiakban meghatározott hatóságokhoz fordulhat:

NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

Központi telefonszám: +36 1 459 4800

Faxszám: +36 1 210 4677

BÉKÉLTETŐ TESTÜLET

Békéltetői testületi eljárásban a Budapest Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testülethez.

PESTI KÖZPONTI KERÜLETI BÍRÓSÁG

A Felek a szerződésből eredő vitáikat békés úton kívánják rendezni. Ha ez nem vezetne eredményre, akkor – amennyiben az eljárásjogi rendelkezések alapján nem budapesti székhelyű bíróság járna el – kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét, feltéve, hogy a Pesti Központi Kerületi Bíróság hatáskörrel rendelkezik a jogvita elbírálására.

7.8. A szerződéstől való elállás feltételei és a termék visszaküldésének módja

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Ügyfél”). 

7.8.1 A deluzzo.hu Ügyfele visszaküldheti az online áruházban megvásárolt termékeket és jogosult a rájuk fizetett teljes összeg visszatérítésére a következő esetekben:

 1. a termékek súlyosan megrongálódtak, ami nem megfelelővé teszi;
 2. a kiszállított termékek különböznek (részletek, mennyiség, stb.) a leadott rendeléstől;
 3. a termékek gyártási hibákat mutatnak

7.8.2 Az Ügyfélnek lehetősége van kiválasztani egy vagy több megrendelésből a visszaküldendő termékeket, melynek visszaküldésére 14 napos határidő adott. Abban az esetben, ha az Ügyfél más futárszolgálatot vagy más szállítási módot (posta, személyes) használ, a hatályos fogyasztóvédelmi előírtak alkalmazandóak.

7.8.3 Az online vásárlás során garantált elállási időszak (14 nap) lejárta előtt az ügyfél tájékoztatja a deluzzo.hu üzemeltetőjét a szerződéstől való elállási szándékáról. E célból az Ügyfél írásos egyértelmű nyilatkozatot tesz, lehetőség szerint az Elállási nyilatkozat formanyomtatványon a szerződéstől való elállási szándékáról az ugyfelszolgalat@deluzzo.hu címen.

7.8.4 Arra az Ügyfélre, aki értesítette a deluzzo.hu üzemeltetőjét a 7.8.3 cikkely értelmében, hárul a felelősség, hogy a termékekre, melyekre hivatkozott visszaszolgáltassa, és átadja a deluzzo.hu üzemeltetőjének, vagy egy általa felhatalmazott személynek (általában a gyorsfutárszolgálatnak), indokolatlan késedelem nélkül, az elállási szándék közlésétől számított maximum 14 naptári napon belül. Az időpont betartottnak számít, ha az Ügyfél visszaszolgáltatja a 14 napos periódus lejárta előtt a terméket, melynek szállítás alatti védelméről gondoskodik és felelősséget vállal.

7.8.5 A deluzzo.hu Ügyfele nem küldheti vissza a megvásárolt termékeket és/vagy nem követelhet semmiféle ellenszolgáltatást/kártérítést a következő esetekben:

7.8.5.1 Ha a 7.8.1 cikkelyben előírt esetekben kérelmezett visszaküldési kérés keltezése meghaladja a 7.8.2. cikkelyben előírt, a leszállított szerződés időpontjától számított 14 napot.

7.8.5.2 Ha a termék 7.8.1 cikkelyben előírt esetek valamelyikének indoklásával kerül visszaküldésre, és a termék nincs ugyanabban az állapotban, amelyben kiszállították beleértve a kísérő dokumentumokat és az összeszerelési útmutatón feltüntetett alkatrészeket.

7.8.5.3 Ha a termék az Ügyfél által bemutatott elképzelés alapján készült, vagy személyre szabták.

7.8.5.4 Abban az esetben, ha a megrendelt és kiszállított termék lepecsételt, nem küldhető vissza, egészségügyi vagy higiéniai okokból, ha az Ügyfél felbontotta, (ezek a termékek megjelöltek és nem visszaváltható termékekként vannak feltüntetve).

7.8.5.5. Abban az esetben, ha a megrendelt és leszállított termékek, melyek kiszállítás után jellegükből adódóan elválaszthatatlanok más elemektől.

7.8.5.6 Ha az Ügyfél nem minősül Fogyasztónak, azaz olyan személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

7.8.6 Abban az esetben, ha az Ügyfél eláll az online létrejött szerződéstől, a deluzzo.hu üzemeltetője visszatérít minden árura kifizetett összeget, indokolatlan késedelmek nélkül és minden esetben a 7.5.2 és 7.5.3 cikkelyekben előírt elállási szándék értesítésének kézbesítésétől számított 14 napon belül. A visszafizetés az Ügyfél és a deluzzo.hu üzemeltetője által megállapodás tárgyát képező formában történik, azzal a feltétellel, hogy az Ügyfelet nem terhel semmiféle jutalék kifizetése a tranzakció folytán.

7.8.7 Az Ügyfél a megvásárolt termékeket kizárólag jelen Szerződés alapján küldheti vissza és állhat el a vásárlásától. A termékek vételárának egy részéhez jogosult csak, abban az esetben, ha ezek olyan állapotban vannak, amely csökkenti az újrahasznosítási értéküket (hiányoznak a dokumentumok, összeszerelt állapotban kerül visszaküldésre, vagy egyéb okok, amelyek befolyásolják az eredeti terméket).

7.8.8 Ügyfél köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit, ha fogyasztó a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a felmondási jogát.

7.8.9. Hibás teljesítés esetén az Ügyfélnek kötelessége tájékoztatni a deluzzo.hu üzemeltetőjét haladéktalanul,- nem később, mint az átvételt követő 48 órán belül. Mennyiségi vagy minőségi kifogás esetén a deluzzo.hu üzemeltetőjének hibás teljesítését a 7.6.8. pontban foglaltaknak megfelelően Ügyfél köteles az ennek megfelelő dokumentummal igazolni.

7.8.10 Amennyiben Ügyfél a hibás teljesítést követően Rendelésétől eláll az azonos csere lehetőségét megtagadva, köteles a termék visszaszállítási díját magára vonatkozóan vállalni.

7.8.11 Amennyiben az Ügyfél a Deluzzo Bemutatótermében (1044 Budapest, Váci út 40. 5. épület II. emelet) igazolhatóan kipróbál egy terméket, majd azt a helyszínen személyesen megvásárolja, vagy rendelés felvételét kéri a Deluzzo Kft. munkatársától - az adott termék anyagától / színétől függetlenül -, úgy a 14 napos elállás joga nem illetti meg.

7.8.12. Amennyiben az Ügyfél a Deluzzo Bemutatóteremben (1044 Budapest, Váci út 40. 5. épület II. emelet) igazolhatóan kipróbált / megtekintett egy árut, majd azt megvásárolta, abban az esetben elállási jog nem illeti meg.

7.9 Deluzzo kuponok

7.9.1 A deluzzo.hu üzemeltetője nyújthat kuponokat, melyek levonhatóak a végösszegből, valamint módosíthatja beváltási módjukat, anélkül, hogy az Ügyfelek ellenszolgáltatást igényelhetnének ezek folyósításának megszüntetése, vagy törlése miatt. A kuponon minden esetben szerepel a jogosító kedvezmény és egyedi azonosító, melyet a www.deluzzo.hu oldalon fizetéskor szükséges megadni, és csak a deluzzo.hu oldalon található termékek megvásárlására használható fel. 

7.9.2 Promóciós kuponok a következő szempontok alapján kaphatóak:

7.9.2.1. Kuponok kínálata az ügyfélhűségért vagy más kompenzációs tevékenységekért: a deluzzo.hu üzemeltetője értesíti az ügyfeleit e-mailben, ha a kapott kupont bizonyos előnyért, vagy kompenzációként a késett vagy törölt termékekért kapja. Az Ügyfélnek a Kasszánál való fizetéskor szükséges aktiválnia a kupont a kuponon szereplő egyedi azonosító segítségével.

7.9.3 A Deluzzo kuponok érvényességi (felhasználási) ideje korlátozott. A Deluzzo kuponok felhasználhatók az első megrendelésnél és a kuponkódot megadva automatikusan vonódik le. A 6 hónapnál régebbi Deluzzo kuponok automatikusan törlődnek és elfognak tűnni a Vásárló felhasználói fiókjából. A kedvezmények nem válthatók forintra és nem használhatók fel máshol, csak kizárólag a: www.deluzzo.hu oldalon. A kuponok csak abban a felhasználói fiókban használhatók, amelyre az kifejezetten kiállításra került, nem adhatók át más felhasználói fióknak és nem használhatók vásárlásra más Ügyfél által.

7.9.4 Abban az esetben, ha a csalás gyanúját észlelik a kuponok megszerzése és felhasználása folyamatában, a deluzzo.hu üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy egyoldalúan töröl minden Deluzzo kupon kiosztást és felhasználást, anélkül, hogy a Felhasználónak jogában állna ellenszolgáltatást vagy az illető kupon ellenértékét követelni.

7.9.5 A 7.9.1 cikkely esetében, amikor a termékek teljesen vagy részlegesen kuponnal vannak fizetve, a visszafizetett összeg nem átutalható az Ügyfél által megadott bankszámlára, hanem a termékek visszaküldése esetén megegyező értékű kupon kerül újra kiállításra és csak a www.deluzzo.hu–n használhatja őket további vásárlásra.

7.10 Promóciók

7.10.1 Ajándék maszk promóció (2020. május 16 - 2020.június 15.)

Promóció részletes leírása, szabályai:

7.10.1.1. A promóció időtartama: 2020. május 16. 00:01 - 2020. június 15. 23:59. között leadott első 100 teljesített megrendelés.

7.10.1.2. A rendelés teljesítettnek minősül, ha az alábbi feltételek mindegyike teljesül:

- megrendelő a megrendelésében szereplő terméket fizetést követően átvette

- megrendelő a 14 napos elállási jogát nem érvényesítette.

7.10.1.3. Amennyiben a megrendelő a 14 napos elállási jogát érvényesíti, az ajándék maszkot szükséges visszajuttatni használatba vétel nélkül, eredeti, bontatlan csomagolásában. Amennyiben az ajándék maszk használatba vételt követően kerül visszaküldésre, vagy nem kerül visszaküldésre a megrendelt termékkel, a maszk vételárát a termék vételárának visszatérítéséből az eladó levonja. A maszk vételára br. 1490 Ft.

7.10.1.4. Az ajándék maszkot az eladó (Deluzzo Kft.) választhatóan a csomaggal együtt, vagy normál postai levélként is megküldheti a rendelés teljesítését követő 10 munkanapon belül.

7.10.1.5. Deluzzo Kft. kijelenti, hogy a postai levélként feladott ajándék maszk megérkezésére felelősséget nem vállal. A levélkézbesítés kizárólag a Magyar Posta Zrt. felelőssége.

 1. Csalás gyanúja

8.1 A deluzzo.hu üzemeltetője sosem igényel az Ügyfeleitől vagy Tagjaitól semmilyen kommunikációs úton (telefon/SMS/e-mail/stb) bizalmas adatokra vonatkozó információkat, mint a számlák/hitelkártyák vagy a személyes jelszavak.

8.2 Az Ügyfél/Tag vállalja a teljes felelősséget, ha a bizalmas adatait felfedi egy harmadik félnek.

8.3 A deluzzo.hu üzemeltetője elhárít minden felelősséget, abban az esetben, ha a Tag/Ügyfél károsul egy harmadik fél miatt, aki azt állítja, hogy az deluzzo.hu üzemeltetőjének alkalmazottja/annak érdekeit képviseli, de nem igazolhatóan.

8.4 Az Ügyfél vagy a Tag bármely elérhetőségen tájékoztatja a deluzzo.hu üzemeltetőjét az egyes kísérletekről, tesztekről.

8.5 deluzzo.hu üzemeltetője nem támogatja a SPAM-et (levélszemetet). Bármely tag/ügyfél, aki e-mail címét kifejezetten közli a weboldalon, bármikor lemondhat az ehhez társított ügyfélfiókjáról.

8.6 A deluzzo.hu üzemeltetője által kezdeményezett kommunikáció (pl. e-mail), tartalmazzák a feladó teljes és pontos azonosító adatait vagy elérhetőségét, a tartalom továbbításának időpontjában.

8.7 Az alábbi célokat kell tekinteni csalás kísérleteknek a weboldal/tartalom és/vagy deluzzo.hu üzemeltetője ellen. A deluzzo.hu üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy bűnvádi eljárást folytasson az vagy azok ellen, aki (k) megpróbálta (megpróbálták), vagy elérte (elérték) ezt a célt:

8.7.1 egy másik Tag/Ügyfél bármely adataihoz való hozzáférés egy fiókon keresztül vagy bármely más módon.

8.7.2 a weboldal Tartalmának vagy bármely a deluzzo.hu üzemeltetője által az Ügyfélnek /Tagnak küldött levéltartalom megváltoztatása vagy módosítása.

8.7.3 azon szerver/ szerverek teljesítményének befolyásolása, melyen fut a weboldal.

8.7.4 bármely harmadik félnek, aki nem rendelkezik a szükséges jogi hatósággal, hozzáférést engedélyezni vagy kifecsegni a deluzzo.hu üzemeltetője által a Tagnak/Ügyfélnek bármely úton küldött tartalmait, ha az illető nem jogos címzett.

8.8 A Deluzzo kuponok megszerzésének követése a 7.9 cikkely értelmében, hamis fiókon keresztül (nem valós nevek, egyazon felhasználó több fiókja vagy más személyek azonosságát felhasználva) csalási kísérletnek minősül és az elért előnyök törlését, a weboldalhoz való hozzáférés letiltását eredményezi, valamint az illetékes hatóságoknál való feljelentést.

 1. A felelősség korlátozása

9.1 A deluzzo.hu üzemeltetője nem tehető felelőssé semmilyen módon bármely Tag/Ügyfél előtt, aki másként használja a Weblapot vagy a Tartalmat, mint ahogy az az Általános Szerződési Feltételek cikkelyeinek keretein belül meghatározott.

9.2 Abban az esetben, ha egy Tag/Ügyfél úgy ítéli, hogy egy, a deluzzo.hu üzemeltetője által bármilyen módon küldött Tartalom, bármilyen módon sérti a szerzői jogot vagy egyéb jogokat, részletekért kapcsolatba léphet a deluzzo.hu üzemeltetőjével, a kapcsolattartásban leírtak alapján az ugyfelszolgalat@deluzzo.hu e-mail címen, oly módon, hogy a deluzzo.hu üzemeltetője a tények tudatában tudjon döntést hozni.

9.3 A deluzzo.hu üzemeltetője nem garantálja a hozzáférést a webhelyhez vagy a szolgáltatásokhoz a Tag vagy az Ügyfél számára ez utóbbinak az oldalon keresztül történő regisztrációs folyamat lépéseinek hiányában, és nem jogosítja fel letöltés és a tartalom részben és/vagy teljes módosítására, a tartalom részleges vagy teljes reprodukálására, hogy másoljon vagy kihasználjon bármilyen tartalmat bármilyen más módon, hogy bármely harmadik személynek bármilyen olyan tartalmat továbbítson, amelyre létezik és/vagy a kapott hozzáférést, használati megállapodás alapján, a deluzzo.hu üzemeltetőjének előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

9.4 A deluzzo.hu üzemeltetője nem felel a tartalmáért, minőségéért vagy természetéért, azoknak a weboldalaknak, amelyekhez a tartalom linkjein keresztül lehet eljutni, függetlenül a linkek jellegétől. Ezekért az oldalakért az oldalak tulajdonosai viselik a teljes körű felelősségét.

9.5 A deluzzo.hu üzemeltetője mentesítve van bármilyen felelősség alól a Taggal vagy Ügyféllel szemben, ha az bármilyen módon (elektronikusan, telefonon, stb.) honlapokon keresztül, e-mailben vagy egy alkalmazott által közvetített webhelyek és/vagy tartalom bármilyen természetű kárt okoz a Tagnak, Ügyfélnek és/vagy bármely harmadik félnek, amely a Tartalom átutalásában részt vett.

9.6 A deluzzo.hu üzemeltetője nem kínál semmiféle közvetlen vagy közvetett garanciát, hogy a:

9.6.1 szolgáltatás megfelel a vásárló igényeinek

9.6.2 szolgáltatás megszakításmentes lesz, biztonságos, vagy bármilyen hibamentes

9.6.3 a szolgáltatás által ingyen kapott vagy fizetett termékek/szolgáltatások meg fognak felelni az ügyfél követelményeinek vagy elvárásainak

9.7 Az Ügyfél vagy Tag és bárki - aki közvetlenül vagy közvetett vásárlási akciót végez a honlapon keresztül - között fellépő beszerzésekből, különleges ajánlatokból, vásárlási akciókból, reklámozásból vagy bármely típusú viszonyból/ kapcsolatból/ tranzakcióból/ együttműködésből, stb. (nem kizáró jellegű felsorolás) eredő viszonyokért vagy azok következményeiért a honlap kezelői, rendszergazdái és/vagy tulajdonosai az Általános Szerződési Feltételek előírásainak határain belül semmiképpen nem tehetők felelősekké.

 1. Előre nem látható és váratlan események

10.1 Kivéve azokat az eseteket, amikor nem létezik kifejezetten eltérő rendelkezés, egy megkötött és folyamatban lévő szerződés feleinek egyike sem lesz felelős a szerződés bármelyik rá háruló kötelezettségének teljes vagy részleges, határidőn kívüli és/vagy nem megfelelő elmulasztásáért, ha a megfelelő kötelezettség elmulasztását egy előre nem látható esemény okozta.

10.2 Az Ügyfél vagy az Ügyfél jogi képviselője, amely fenti említett eseményre hivatkozik köteles tájékoztatni a másik felet, azonnal és teljes mértékben, az esemény bekövetkezéséről és meghozni bármilyen rendelkezésére álló intézkedést az esemény következményeinek csökkentése érdekében.

10.3 Az Ügyfél vagy az Ügyfél jogi képviselője, amely fenti említett eseményre hivatkozik csak akkor van mentesítve ezen kötelezettség végrehajtása alól, ha az esemény megakadályozza ennek véghezvitelében.

10.4 Ha a bekövetkezés időpontjától számított 15 napon belül az említett esemény nem szűnik meg, mindegyik félnek joga van értesíteni a másik felet a szerződés felmondásáról anélkül, hogy bármelyik fél egyéb kártérítést igényelhetne a másik féltől.

10.5 Az előre nem látható eseményre hivatkozó Ügyfélnek az esemény megtörténésétől számított 30 napon belül bizonyítania kell kötelezettsége teljesítésének lehetetlenségét, de a 10.3 cikkely keretein belül.

10.6 Rendkívülien (nem a deluzzo.hu üzemeltetője hibájából) és egy véletlen esemény (például a szállító vagy a beszállító balesete) miatt előfordulhat, hogy a termékek szállítása nem lesz lehetséges. Ebben az esetben az Ügyfél akciós kupont kaphat (a deluzzo.hu üzemeltetője belátása és a helyzetétől függően), amelyeket korlátlan módon lehet használni termékek vásárlására a www.deluzzo.hu webhelyen, úgy ahogy a 7.9 szakaszban le van írva.

 1. A peres eljárás

11.1 A weboldalak és/vagy a deluzzo.hu üzemeltetője által a Tag/Ügyfél felé küldött bármilyen tartalom használata/látogatása/megtekintése/stb. és/vagy továbbítása (elektronikus, telefon, stb) által kijelenti, hogy egyetért az "Általános Szerződési Feltételek"-kel.

11.2 Bármilyen, a jelen Általános Szerződési Feltételek-kel kapcsolatos vitás kérdéseket, amelyek a Tag/Ügyfél és a deluzzo.hu üzemeltetője között bekövetkezhetnek, békés úton megoldható.

11.3 Bármilyen vitás ügyet, amely a Tag/Ügyfél és a deluzzo.hu üzemeltetője vagy partnerei között bekövetkezhet, békés úton megoldható. Ha ez nem lehetséges, a konfliktus megoldása a deluzzo.hu üzemeltetőjének székhelyén illetékes bíróság vagy a Tag/Ügyfél címéhez tartozó illetékes bíróság által történik az érvényben lévő törvényi előírások szerint.

Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

Központi telefonszám: +36 1 459 4800

E-mail: nfh@nfh.hu

11.4 Békéltető testülethez fordulás:

A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a Üzemeltető székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

1016, Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Telefon: 06 (1) 488-21-31

11.5 Tájékoztatjuk a felhasználót, hogy az Üzemeltetőegyüttműködését biztosítja a fogyasztói jogvitát kezelő békéltető testületi eljárásban.

11.6 Tájékoztatjuk továbbá, hogy fogyasztói jogvita esetén Ön a lakóhelye/ tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulhat. A Békéltető Testületek listája itt található: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 1. Záró rendelkezések

12.1 A deluzzo.hu üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy végrehajthasson bármilyen változtatást ezen rendelkezésekben, valamint bármilyen változtatást a saját webhelyen/webhely szerkezetben/szolgáltatásban, valamint bármilyen tartalmi változtatást, a Tag vagy Ügyfél előzetes értesítése nélkül.

12.2 Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései keretein belül a deluzzo.hu üzemeltetője nem tehető felelőssé a webhelyen bármilyen okokból esetlegesen bekövetkezett hibákért, beleértve a webhely rendszergazdája által végrehajtott változtatások, beállítások, stb miatt.

12.3 A deluzzo.hu üzemeltetője fenntartja a jogot arra, hogy a webhely akármelyik oldalára bármilyen természetű reklám bannereket és/vagy tegyen be, a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

 1. Kapcsolattartás és egyéb információk

13.1 Ha bármilyen a deluzzo.hu-val kapcsolatos kérdése, javaslata, esetleg kifogása van, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a +36 70 770 3237-es telefonszámon, Hétfő-Péntek, 09:00-15:00 óra között vagy az ugyfelszolgalat@deluzzo.hu e-mail címen.

13.2 Bármilyen, a www.deluzzo.hu webhelyre vonatkozó észrevételek, kérdések, visszajelzések, ötletek, javaslatok más közlések vagy információk, melyek a webhely működésére vagy fejlesztésére vonatkoznak, a deluzzo.hu üzemeltetője tulajdonában maradnak.

 

Termékek összehasonlítása

{"one"=>"Válassz 2 vagy 3 terméket összehasonlításra", "other"=>"{{ count }} a 3-ból kiválasztva"}

Válaszd ki az első terméket

Válaszd ki a második terméket

Válaszd ki a harmadik terméket

Összehasonlítás